KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatı ile GÖN DERİ ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak hangi kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimiz konusunda işbu metin hazırlanmış olup, kişisel verilerinizin korunması hususunda gerekli önlemlerin alındığını bildiririz.

Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli teknik tedbirler uygulanarak korunmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket’imiz kişisel verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?


Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlemeye konu olabilecek kişisel veri kategorileri ve örnek veri türleri aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz,

İletişim Verisi Telefon numaralarınız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz, IP adresiniz

Müşteri Bilgisi, ID numarası, şifre, parola bilgileri

Müşteri İşlem Bilgisi Alışveriş tarihi, sipariş bilgileri, satın alınan ürün/ler, tutarı, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler, çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

Finansal Bilgiler Vergi dairesi, fatura bilgileri gibi finansal bilgiler

Pazarlama Verileri ÜYE’nin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya SATICI tarafından yapılan aramalar

Yasal İşlemler İçin Gerekli Veriler Yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, ÜYE’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, SATICI tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan diğer hukuki metinler ve sözleşmeler, sesli veya yazılı, çağrı merkezi görüşme kayıtları, hizmetin başlama ve bitiş zamanı, Alıcı’nın ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu taleplerin değerlendirilmesi ve/veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?


Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

• www.gon.com.tr sitesine üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, satış sözleşmesinin kurulması, site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması

• Ürün/lerimizden satın almak amacıyla siteye üye olduğunuzda ve/veya sipariş verdiğinizde; şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak amacıyla;

• İstediğiniz ürün ya da hizmeti size sunabilmek için bilgilerinizi 3. Taraflar (üretici, sağlayıcı gibi) ile paylaşmamız gerektiğinde;

• Bir ürün ve hizmeti size sunmak için şirkete altyapı sağlayan şirketlere bilgileri göndermemiz gerektiğinde (size aksi belirtilmedikçe, bu şirketler onlara verdiğimiz, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgileri bize yardımcı olmanın dışında kullanma hakkına sahip değildir);

• İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması; resmi yazılara ve mahkeme emirlerine, yetkili makamlardan gelen yasal isteklere ya da yasal işlemlere uymamız gerektiğinde;

• Sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi amacıyla;

• Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak şirketin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

• Site çalışmalarını ve hizmetlerini engellemeye yönelik eylemlerde bulunmanız durumunda (Siteye zarar verme, işlerliğini engelleme veya izinsiz müdahale etme girişimleri suç teşkil etmektedir ve satıcı bu tür girişimlerde bulunanlara karşı her türlü hukuki ve cezai başvuru yollarını sonuna kadar kullanmakta serbesttir);

• Satıcının başka bir şirketi satın alması veya başka bir şirket tarafından satın alınması durumlarında.


KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI


Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

• Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

• Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

• Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, ürün ve hizmeti size sunmak için şirkete altyapı sağlayan 3. Taraflara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılmaktadır.


HAKLARINIZ


KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

• İşlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişse bilgi talep etme,

• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

• Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

• Aktarıldığı 3. Kişilere eksik veya yanlış işlenme durumunda düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini isteme,

• Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,

• KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması durumlarında zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ıslak imzalı talebinizi Karşıyaka Mahallesi Haymana Bulvarı No: 11/A Gölbaşı/ANKARA Gön Ayakkabı adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya vekil aracılığı ile gönderebilirsiniz.

İLETİ YÖNETİM (İYS) HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi, mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler.MEVZUAT
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir. İYS ile hizmet sağlayıcıların, alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinler güvenli bir ortamda saklanacak, alıcılar onay ve ret bildirimlerini yapabilecektir.TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZİNLERİ İÇİN GÜVENLİ VERİ TABANI

Tüm ticari elektronik ileti izinleri İYS de saklanır. Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm Hizmet Sağlayıcılar, pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari elektronik iletilerini müşterilerine arama, mesaj ve e-posta olarak iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İYS ’ye yükler.


TEK NOKTADAN YÖNETİM
Alıcılar yeni ise bu izinler için ret haklarını diledikleri zaman kullanırlar. Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden hangi hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyebilir, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (aramamesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilir. Tüm bu işlemler iys.org.tr üzerinden, tek bir platformda yapılır.

Bu kapsamda, GÖN DERİ ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı firmamız tarafından alınan tüm izinler Turatel Mobil Medya İletişim ve Bilişim Sistemleri San.. Tic.. Ltd.. Şti.. unvanlı entegratör firma aracılığı ile İleti Yönetim Sistemine 72 saatte iletilir. Alıcılar tarafından İleti Yönetim Sistemi’ne iletilen izinler için, E-devlet uygulamasına giriş yaparak Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi üzerinden vermiş olduğu onay ve red işlemlerini kontrol edebilir ve yönetebilirler.

ÇEREZ KULLANIMI

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
?erez Kullan?m?